Stjälp 6
LJOTGYNEN (BasPer)
i
GiLJOTYNEN
Y->I
Giljotinen
!
Bilan
I->Y
BYLAN