första sidan | vt06 | vt02 | vt00 | databasen | forum | historia | laget | övningar | länkar
index | resultat | facit | pm | anmälan

pm

Så Att Säga ber att få hälsa er välkomna till årets första rebusrally.

Även om ni deltagit i ett tjugotal rallyn förut, och läst tidigare PM, ber vi er att ni ändå läser denna PM noga - rally PM kan nämligen skilja sig från rally till rally.

Vi kommer den sjätte maj att färdas på vägar i Östergötland som avbildas på ett och samma kartblad bestämt på lämpligt sätt av rallyledningen, t ex genom omröstning på Så Att Sägas hemsida. Marschhastigheten bör vara låg, eftersom ett rebusrally inte är någon hastighetstävlan. I stället är det allmänbildning, klurighet, uppmärksamhet och vanlig bonnatur som avgör resultatet. Det hela går inte ut på att skaffa sig poäng utan istället att undvika att få straffprickar. Ju färre prickar man har desto bättre, färst antal prickar vinner.

Start

Starten äger rum på parkeringen bakom A-huset på universitetsområdet i Linköping lördagen den 6 maj. Ert rallyekipage ska vara på plats och anmält hos rallyledningen senast klockan 08.00, annars blir det prickar (se Prickbelastning).

När ni anmäler er kommer ni att avkrävas en startavgift. I utbyte mot startavgiften får ni en papperstallrik med ert lagnummer på som ska placeras väl synlig i fordonets framruta.

Efter klockan åtta kommer rallyledningen att hålla en kort genomgång av reglerna. Alla lag kommer att tilldelas ett startkuvert, som innehåller det som behövs för att genomföra dagen. Se till att innehållet i startkuvertet överensstämmer med innehållsförteckningen.

Kom ihåg att alla trafikregler ska följas och att säkerhetsbälte skall vara fastspänt, även i baksätet. Dessutom är all okynnestutning strängeligen förbjuden.

Rallyts anatomi

Rallyt kan förklaras som ett cykliskt förlopp om åtta cykler där lunch sprängs in i halvtid. En cykel kan delas upp i följande delmoment:
1En rebus löses. (se Rebusar)
2Utifrån rebuslösningen räknas läget på nästa kontroll fram. (se Koordinatberäkning och Kontroller)
3Den väg man ska ta sig dit på mätes upp. (se Rallyväg)
4Den uppmätta vägen åkes med ögonen öppna. (se Plock)
Väl där löses nästa rebus och cykeln upprepas. Verkade det svårt? Förhoppningsvis klarnar det nu.

Rallyt omfattar alltså åtta rebusar som leder fram till åtta kontroller. Rebus 1 (R1) leder till kontroll 1 (K1). Vid kontroll 1 finns rebus 2 (R2) som leder fram till kontroll 2 (K2) osv. Observera att det på kontroll 4 och kontroll 8 inte finns någon ny rebus. Dessa kontroller ger bara instruktioner om hur ni tar er till lunchkontrollen resp. målet.

Rebus 1, som finns först på bandet i startkuvertet, är ett lystmäte för örat. Men även övriga sinnen ska ha sitt, det får de genom lunchrebusen (R5).

Övriga sex rebus får ni i form av rebuslappar, som är märkta med R och en ordningssiffra, själva rebusen, samt tre kontrollbokstäver.
Exempel:R7 VARESADU SAS
Kontrollbokstäverna är beviset på att ni varit vid rätt kontroll, och ska därför föras in tillsammans med den motiverade rebuslösningen på härför avsettsvarskort.

Till första rebusen och lunchrebusen hör inga kontrollbokstäver, men den motiverade lösningen ska ändå föras in på svarskortet.

Rebusar

Själva principerna bakom rebusarna och deras lösningar samt detaljerade regler för vad som är en giltig lösning hittas i en separat bilaga.

Skulle ni gå bet på någon rebus, finns det hjälp att få. I startkuvertet finns ett så kallat hjälp- och nödkuvert att ta till. Genom att klippa upp motsvarande hjälprebus får ni en ny rebus, som inte nödvändigtvis är lättare, men en garanterat annorlunda väg till samma lösning. Till rebus R1 hör hjälprebusen märkt H1, som båda avgör var kontroll K1 är placerad, och så vidare.

Skulle ni gå bet även på hjälprebusen finns det en sista utväg. Klipp upp motsvarande nödlösning. Nödlösningen är den korrekta lösningen till rebusarna, samt en angivelse av var på kartan lösningen finns. Om nödlösningen till exempel lyder "NÖDLÖSA (N19, Ö42)" betyder detta att den urspungliga rebuslösningen är Nödlösa, som hittas i närheten av skärningspunkten för nord-sydlinje 19 och öst-västlinje 42. Till rebus R1 hör nödlösningen märkt N1, och så vidare.

Tänk på att ni även om ni tar till hjälprebus eller nödlösning fortfarande ska föra in kontrollbokstäverna från den ursprungliga rebuslappen på svarskortet, som bevis på att ni varit vid rätt kontroll.

Dessutom måste ni vara aktsamma om hjälp- och nödkuvertet. Det ska lämnas in vid målgång, och ligger till grund för beräkningen av straffprickar. Ett förlorat kuvert leder till maximal prickbelastning på ALLA rebusar.

Koordinatberäkning

När ni väl erhållit en rebuslösning ska ni genom en enklare matematisk operation erhålla ett koordinatpar samt en kontrollnyckel. Hur operationen mer exakt går till beskrivs på en separat koordinattabell, som ni får i startkuvertet.

Dessa koordinater anger var kontrollen är belägen i förhållande till det sydvästra hörnet på den rektangel, parallellt orienterad med kartans svarta rutnät, som precis omsluter begynnelsebokstaven i rebuslösningen.

Måtten är optimerade att överensstämma med den av rallyledningen sanktionerade tävlingslinjalen som finns i startkuvertet.

Vid mätningen ska ni hamna inom 0,5 mm från en plats på kartan som överensstämmer med kontrollnyckeln.

Kontroller

Kontrollen består av en ungefär 30 cm hög träpinne, placerad någorlunda synlig inom 15 meter från den angivna punkten. På denna pinne finns rebuslappar, alternativt instruktioner från rallyledningen.

Ta bara en rebuslapp per lag. Det blir så dumt om de tar slut.

Falska kontroller

Det kan tänkas förekomma falska kontroller. Skulle sådana förekomma ligger de minst 100 meter från den riktiga kontrollen. Om deras existens är ett faktum är de försedda med samma rebus som den riktiga kontrollen, men med felaktiga kontrollbokstäver. Om de felaktiga kontrollbokstäverna förs in föranleder detta naturligtvis prickbelastning.

Rallyväg

När man väl vet var nästa kontroll är belägen är det inte bara att åka dit. Man ska ta rätt väg också.

Korrekt rallyväg är den enligt kartan kortaste farbara vägen. Rallyvägen får inte passera utanför kartans kanter. Minsta väg som räknas som farbar är sådan väg som är ritad som två svarta linjer på kartan, det vill säga "Enskild bilväg". "Enskild sämre bilväg" räknas alltså inte som godkänd rallyväg. Tidigare körd rallyväg får inte köras igen i någondera riktningen, ej heller korsas eller tangeras.

Överensstämmer inte kartan med verkligheten är den grundläggande principen att kartan gäller om inte rallyledningen meddelat annat. Dock ska trafikregler, förbudsskyltar och avspärrningar respekteras. Vad beträffar tilläggsskylten "Gäller ej fordon med tillstånd" ska rallyfordonet inte anses ha tillstånd, även om så skulle vara fallet. Bommar får ej passeras även om de skulle vara uppställda.

Om man inte kan fortsätta den väg man tänkt sig till nästa kontroll på grund av att man kommer till en förbudsskylt eller på kartan omarkerad bom, måste man mäta sig fram till en ny rallyväg. Dock mäter man inte om hela sträckan från förra kontrollen, utan man kör tillbaka till den närmast föregående förgrening där det är möjligt att på giltig rallyväg ta sig till kontrollen. Från denna punkt görs en ny mätning för att hitta den kortaste farbara vägen. Ingen del av den felaktigt körda icke farbara vägen räknas som körd rallyväg.

Rallyvägen börjar när ni kommer in på kartan och upphör inte förrän ni lämnar kartan, om inte rallyledningen meddelar annat.

Kör försiktigt även om det uppstår tidspress! Detta gäller särskilt på små vägar och vid bebyggelse. Var också särskilt försiktig vid kontrollerna, där det kan bli mycket folk och många fordon som ska manövrera på trånga ytor.

Tallriksplock

Längs rallyvägen har rallyledningen satt upp papperstallrikar, försedda med tre bokstäver. Bokstäverna skall vara någon av det svenska alfabetets 29 bokstäver av versal typ. Tallrikarna sitter fullt synliga, åtminstone om man är uppmärksam. Ögon i nacken kan vara bra att ha. Tallrikarna ska observeras och deras bokstäver redovisas i korrekt inbördes ordning på svarskortet.

Tallriksplock förekommer endast på vägar med 70 km/h eller lägre som maxhastighet.

Fotoplock

Vi har även fotograferat längs rallyvägen, och delat ut fotografierna i startkuvertet. När ni passerar den punkt på rallyvägen varifrån ett fotografi är taget antecknar ni fotografiets nummer på svarskortet. Även fotoplocken ska givetvis redovisas i korrekt inbördes ordning.

Fotoplock förekommer endast på vägar med 70 km/h eller lägre som maxhastighet.

Falska plock

Det är fullt möjligt att det förekommer falska tallriks- och fotoplock, som inte uppfyller villkoren ovan. Falska plock ger prickbelastning om de redovisas (se prickbelastning).

Falska plock förekommer endast på vägar med 70 km/h eller lägre som maxhastighet.

Lunchkontrollen

Vid ankomsten till lunchkontrollen ska vissa uppgifter lämnas in. Vilka dessa är anges på startkuvertets innehållsförteckning. I utbyte får ni ett lunchkuvert med de uppgifter som ska lösas under lunchen.

Vid lunchkontrollen finns grillmöjligheter. För att det inte ska uppstå trängsel är det bra om ni tar med er mat som inte tar alltför lång tid att grilla. Ösregnar det blir det förmodligen ingen grillning.

Klockan 13.00 avtäcks, anslås, uruppförs, förtäres eller befläckas lunchrebusen.

Eftermiddagskuverten delas ut när lunchkuvertet lämnas in, dock tidigast klockan 13.00.

Prickbelastning

Det finns många sätt att skaffa sig prickbelastning på. Förutom prickar för felaktiga svar på pyssel och andra uppgifter kan man få prickar enligt följande tabell:
FörseelsePrickar
Klippt hjälp men ej nöd 25
Klippt hjälp och nöd 45
Klippt nöd men ej hjälp (dumt) 45
Bristande rebusmotivering 1-45
Felaktiga kontrollbokstäver 45
Missat fotoplock 10
Redovisat falskt fotoplock 20
Missat tallriksplock 5
Redovisat falskt tallriksplock 10
Tidsprickarminst 1/min (se nedan)

Dessutom kan rallyledningen få för sig att dela ut prickar (även negativa dylika) efter eget godtycke.

Målgång

Målgång sker framåt eftermiddagen. På innehållsförteckningen i startkuvertet anges vad som ska lämnas in vid målgången.

Skulle ni bli tvungna att bryta rallyt tidigare måste detta meddelas rallyledningen.

VIKTIGA KLOCKSLAG
08.00Samling vid starten. Kort genomgång. Start. Sen ankomst ger tidsprickar.
09.00Starten stänger. Lag som kommer till starten efter denna tidpunkt tillåts ej starta.
10.30Lunchkontrollen bemannas.
12.00Lunchprickarna tas fram.
13.00Lunchrebusen avtäcks, anslås, uruppförs, förtäres eller befläckas.
14.00Lunchkontrollen dras in. 120 tidsprickar PLUS maxprickar på lunchpyssel för ej ankomna lag.
16.00Målet bemannas.
17.00Prickbelastning börjar vid mål med 1 prick per påbörjad minut.
17.452 prickar per påbörjad minut.
18.154 prickar per påbörjad minut.
18.308 prickar per påbörjad minut.
19.00Målet stänger. Ej målgångna lag diskvalificeras. Mycket bra skäl till förseningen (såsom barnafödsel eller konungabesök) kan få rallyledningen att se mellan fingrarna på denna punkt.

Segrare och nästa rallys arrangörer

Segrare i Spexets rebusrally är det ekipage som samlat på sig minst antal förhatliga prickar. Om två lag har lika antal prickar vinner det lag med minst antal rebusprickar (ordinarie + stjälp). Om även antalet rebusprickar är det samma avgörs rallyt genom att vid sexan närvarande personer demokratiskt, in-situ och real-time specificerar en kompletterande uppgift för de tvistande lagen att utföra under pågående resultatpresentation.

Segrande lag får äran att arrangera rallyt HT00, såvida inte segrande lag heter Medtag Termos (arrangör HT99) eller Enar åkered (VT99) eftersom dessa har sk frisläng. Frisläng är en legislativ finess som uppfanns redan av de riktigt gamla grekerna. När ett lag har arrangerat ett rally har det frisläng i de två nästföljande rallyna. Då får de vinna så mycket de bara kan utan att behöva arrangera nästa rally.

Om segraren har frisläng övergår arrangörskapet till andrapristagaren. Skulle även andrapristagaren ha frisläng är det tredjepristagaren (i det här läget även känd som sura trean) som får axla arrangörsmanteln.

Priser

Vandringspriser som finns:
Första priset Tilldelas vinnaren
Ständiga tvåanpriset Tilldelas andrapristagaren.
Sura trean Tilldelas tredjepristagaren om denne måste lägga rallyt. Förvaltas i annat fall av läggarlaget.
Mittenpriset Tilldelas det lag som kommer mest i mitten av fältet. Om detta inte är unikt bestämt på grund av att antalet lag är jämnt tilldelas priset det av de mittre lagen vars fordon mest liknar en 57ans deSoto. Om detta inte kan fastställas avgörs frågan genom straffsparkar.
Bästa sm®bil Tilldelas bästa icke-buss.
Blåbärspriset Tilldelas bästa nykomlingslag. Som nykomlingslag räknas de lag där endast en person har gått i mål i tidigare rebusrally.
Stilpriset Tilldelas det lag som har flest stilminusprickar.
Priset till bästa utlänska lag (It's airborne) Tilldelas det bästa laget som inte kommer från Östergötland.

Vandringspriser som INTE finns:
Bästra flamländska lag
Ständiga åttan
Snyggast frisyr

De lag som förvaltar (alt. tjuvhåller på) något av ovanstående priser ombedes medtaga och överräcka dessa till rallyledningen vid start. Skulle någon förvalta något som denne anser vara (eller bör bli) ett vandringspris men som inte finns i listan ovan, går det bra att lämna in även detta.

Utrustning

För ett framgångsrikt rallydeltagande krävs det en smärre uppsjö av attiraljer. Här är en grundläggande utrustningslista:
Nödvändigt
Automobil, omnibus eller annat motorfordon som inte är orimligt stort (eller orimligt litet)
Vandringspris som man förvaltat
Sax
Penna och papper
Knappnålar och sytråd, alternativt stickpassare eller kartmätare
Start- och festavgift
Klocka
Kassettbandspelare
TEFYMA eller liknande tabellverk
Bra att ha
Kartunderlägg
TomåJerrykex
Räknedosa
Synonymordbok eller ordlista
Systembolagets prislista
Allmänbildning
Matsäck och sittunderlag
Nalle (hård eller mjuk)
All tillåten utrustning man tror sig ha nytta av.

Otillåten utrustning

Det är inte tillåtet att ta hjälp av datorer vid utförandet av rallyt. Telefon är heller inte ett tillåtet hjälpmedel, utom för att kontakta rallyledningen.

Opärlande sötläsk undanbedes då det är förkastligt.

Rallysexa

På rallydagens kväll arrangeras en rallysexa av spexets styrelse. Festen äger rum i Tornby och börjar klockan 20.

Rallyledningen

Fram till rallyt kan rallyledningen nås på följande sätt:

Till sist

Er rallyledning hoppas att ni ska få ett trevligt rally.

Kör så det ryker!


Vill du skriva ut PM?
Välj då hellre denna sida!